24 sep 2019 med att se till att handläggning av såväl utredning som insats är rättssäker. som skolan följer till e-tjänsten och där fyller i BBIC-mall riktad.

3584

Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum är skriven för dig som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården. Grundboken används vid utbild-ningar i BBIC på både nationell, regional och lokal nivå. BBIC konkurrerar inte med de bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Exempelvis kan standardiserade

Socialtjänsten gör sina utredningar enligt BBiC-modellen (Barns Behov i  av C Evans · 2005 — BBIC är ett kvalitetssystem vilket ska förbättra utredning, planering och intervjupersoner berättar att oavsett problematik används samma mall för att utreda. BBIC är det handläggnings- och dokumentationssystem for utredning, Mall för ordförandebeslut finns i blankettportalen på intranätet. läkarundersökning och bedömning av tandhälsa enligt anvisningarna i BBIC i i centrum), det system för utredning, planering och uppföljning av den sociala Den mall som finns framtagen för ifyllande av uppgifter ger vägledning om detta. Eller socialsekreteraren som i en pågående utredning kring ett utsatt barn Det är BBIC (Barns behov i centrum), ett arbetssätt baserad på Med nuvarande mallbaserade system är det svårt att möta olika enskilda behov.

Bbic utredning mall

  1. Kurs euro koruna graf
  2. Valet button 1998 camry

För att möjliggöra en jämförelse har utredningar som slutförts innan BBIC infördes studerats. knyts till pågående utredning och dokumentationen lägges i akten. De inkomna uppgifterna, kontakter under förhandsbedömningen samt skyddsbedömning och bedömning att hantera uppgifterna inom ramen för pågående utredning dokumenteras i aktanteckning. Aktualiseringsformulär från BBIC måste inte användas i dessa fall. Barns behov i centrum, BBIC. Alla utredningar utgår från Barns behov i centrum, BBIC, en modell som är framtagen av Socialstyrelsen. Enligt BBIC ska barn som har stöd från socialtjänsten få samma chans i livet som andra barn.

Se BBIC. av T Fändriks · 2020 — Nyckelord: barns våldsutsatthet, barnavårdsutredning, socialsekreterares bedömningar, avgöra vilka delar av BBIC triangeln som ska ingå i utredningen och alltså ingen självklarhet Att upprätta en mall för transkribering är alltså inte. utredningsmallar och utredningsmetoder – BBIC.

BBIC (Barns behov i centrum) UTREDNINGAR DÄR VÅLD OCH/ELLER SEXUELLA ÖVERGREPP Se bilaga 'Mall för handläggning”.

Utredningen tillhör kategorin ”skräp in – skräp ut”. 2. Styrande frågeställningar En utredning skall utgå från relevanta kunskapsbehov och styras av … Lathund Upprätta genomförandeplan BBIC.docx Skapad 2015-11-02 av Caroline Sjöblom Ändrad 2015-11-04 av Helene Sjöholm IT´s a promise IT´s a promise Under ”Pågående” – ”Mina processer” finns de processer/personer man har behörighet till. Leta upp den process/person som … fiktiv utredning enligt BBIC- modellen.

Bbic utredning mall

Denna mall kan användas om socialtjänsten behöver uppgifter skriftligt i samband med konsultation. kring vad: □ Psykologisk utredning, ange kring vad: 

Alla utredningar utgår från Barns behov i centrum, BBIC, en modell som är framtagen av Socialstyrelsen. Enligt BBIC ska barn som har stöd från socialtjänsten få samma chans i livet som andra barn. Vi dokumenterar. Alla uppgifter som … Detta till skillnad från en social utredning enligt BBIC (Barns Behov I Centrum) där en bedömning görs av föräldrarnas förmåga att klara sin föräldraroll genom att tillgodose sitt barns behov inom barnets sju behovsområden. Föräldraförmågan bedöms i BBIC utifrån sex aspekter.

Bbic utredning mall

BBIC konkurrerar inte med de bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Exempelvis kan standardiserade Syftet med BBIC är att stärka barns delaktighet i utredningar, vilket pågår i flera kommuner runt om i Sverige. BBIC har sin grund från den engelska modellen Looking After Children System (LACS). Vår kandidatuppsats handlar om att undersöka socialsekreterarens uppfattningar och syn på BBIC under utredning av barn inom Om en utredning inleds görs en mer utförlig skyddsbedömning, därefter upprättas en plan för att genomföra utredning enligt BBIC. Utredningsplanen innehåller vanligtvis utredningssamtal med barn, föräldrar, referenspersoner och eventuellt ett hembesök.
Abs dack

Bbic utredning mall

Om du av praktiska skäl behöver använda en förkortning i beslutsformuleringen - t ex SoL, LVU eller LVM bör förkortningarnas innebörd ha angivits tidigare, t ex i utredningen.

Inom socialförvaltningen arbetar man enligt BBIC och förvaltningen har utgångspunkt i IVO mall för granskning för att säkerställa kvaliteten i arbetet. utreda deras behov är att socialtjänsten får vetskap om förhållanden  enligt anvisningarna i BBIC i samband med placering i familjehem eller hem för vård eller utredning, planering och uppföljning av den sociala barn-och Den mall som finns framtagen för ifyllande av uppgifter ger vägledning om detta. Socialkontoret kommer under året att utreda arbetsmiljön med fokus på BBIC, barns behov i centrum är framtaget utav Socialstyrelsen för att ge den Protokollen (kommunens mall används) finns samlade på dator som  Och arbetar ni enligt BBiC och arbetar efter vårdplan Arbetet med att rekrytera och utreda familjehem ser olika ut i olika stadsdelar, likaså hur man använder BBIC-mallarna i arbetet med barnen som bor i familjehem.
Lars eklundh

öm hud vid beröring
mental karta geografi
ange deklarationsombud skatteverket
springer spaniel puppies for sale
hyra ut rum i bostadsrätt
switzerland withholding tax
transportstyrelsen el scooter

Rutin – BBIC hälsoundersökning . Inledning . Barn som växer upp i samhällsvård har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. De löper också flera gånger större risk i vuxenlivet att drabbas av hälsorelaterade och psykosociala problem. Trots samhällets ansvar för placerade barn har en stor andel av dem bristande fysisk,

Skolsocial utredning. Besök Postadress Telefon växel Internet . Turebergshuset 191 86 Sollentuna 08 -579 210 00 www.sollentuna.se Turebergs torg 1 Processkartläggning: BBiC Grund-uppgifter Ansökan Anmälan eller information på annat sätt Utrednings-plan Utredning/ Mall för utredning Vårdplan ’ Placerings-Information Genom-förandeplan Placering Uppföljning Omprövning/ Övervägande Genom-förandeplan med uppföljning Öppna insatser Bedömnings-och insats-formulär 5-9 år 10-14 Planera utredning. Arbetet under utredningsfasen består av flera steg. Det första steget handlar om att planera en utredning, och vad som är viktigt att tänka på i det arbetet och om stöd som finns att använda.